SJVS

Milý Služebníku, milá Služebnice Ježíšova Velekněžského Srdce!
Děkujeme Trojjedinému Bohu za vaše povolání ke službě modlitby a oběti za kněze. Tato touha Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a Neposkvrněného Mariina Srdce je v dnešní době zvláště naléhavá. Na kříži bývá Kristus Velekněz vyobrazován v kněžském rouchu s biskupským palliem sahajícím až k nohám a s královskou korunou na hlavě. Jeho Rány na rukou, na nohou i v Srdci jsou oslavené. Modlit se a obětovat za kněze podle vzoru Krista Velekněze je základním posláním našeho společenství. Služebník touží žít hlouběji – mysticky – pro Ježíšovo svaté Srdce.
Bůh přislíbil Služebníkům dar své jedinečné pozornosti. Kristus Velekněz vás ani vaše rodiny nikdy nenechá samotné, ale bude vždy nablízku se svou milostí a láskou. Brzy to sami poznáte. Čeká vás z jeho strany mnoho projevů úcty a doteků lásky, která bude pomalu proměňovat vaše srdce, až ho zcela sjednotí s jeho Velekněžským Srdcem.
Křesťan povolaný být Služebníkem může významnějším způsobem pomáhat kněžím: více vnitřní modlitbou než vnější službou. Služebník je privilegovaným způsobem povolaný k modlitbě srdce. Tak jako v evangeliu chtěl Ježíš vnějším divem přitáhnout člověka k vnitřní milosti, také podoby naší vnější modlitby postupně zrají a zvnitřňují se – povolání Služebníka nabízí onen nejhlubší a nejvzácnější zázrak, kterým je vnitřní sjednocení s Ježíšem. Služebníci žijí dar skrytého života v Bohu – nebeského života v srdci, který z nich misijně vyzařuje navenek směrem k bližnímu. Pán srdcím, která miluje, uděluje diskrétní dary potřebné pro dnešní dobu. Prvním darem, který Služebník Ježíšova Velekněžského Srdce od Pána obdrží, jsou noví mocní přímluvci v nebi (andělé, svatí) a také na zemi – noví bratři a sestry, s nimiž Služebník sdílí duchovní dobra. Světci, kteří jsou Služebníkům nejvíce nablízku a jejich opěrné „sloupy“ – Jan Pavel II., Pio z Pietrelciny, Stanislava Ernstová a Tomáš Špidlík –, jsou v první řadě světci mystického života, nikoli charizmatických projevů (jsou jako ikony k rozjímání a vedou nás k osobnímu životu s Bohem). Služebník má lásku k církvi a jejím představeným: papeži, biskupům, kněžím a jáhnům. Chovat k nim v srdci úctu a lásku, to je základní služba Služebníka, který se ve všem ostatním nechá vést Duchem Svatým. Pro Krista Velekněze je nejdůležitější naše touha, poddajnost srdce a ochota sloužit. Každý nový den mohu říci: Jsem tu pro tebe, Pane, a pro tvé služebníky (biskupy, kněze a jáhny) tak, jak ty budeš chtít.

Kontaktní informace

Koordinátor a nositel charizmatu SJVS: Kateřina Klosová, Centrum Aletti, Křížkovského 2, 779 00 Olomouc; katerina.klara@seznam.cz
Knihy Refugia: Nakladatelství Refugium, Křížkovského 2, 779 00 Olomouc; objednávky na www.refugium.cz; refugium@refugium.cz; vratnice@aletti.cz
Další kontaktní a podrobné informace: na samostatném letáku anebo na stránkách SJVS www.aletti.cz/sjvs